Hej alla fina! Detta inlägg är mycket privat och jag känner att jag vill vara 100% ärlig. Det är dags för mig att ta nästa steg i livet. Förra hösten beslutade jag mig för att gå vidare med min yoga. Jag har praktiserat till och från i många år och kände att det var dags att ta steget vidare. Jag utbildade mig till yogalärare inom Global Yoga i Oslo med min fantastiska lärare Froydis Hansvik.

Sommaren 2017 blev jag mycket sjuk och praktiserade yoga och meditation i samband med fysträning till och från. Nu är jag nästan tillbaka och har övervunnit sjukdomen som har tagit all min kraft i ett helt år.

Här är jag nu – ett nytt vägskäl i livet. Jag har beslutat mig för att åka på en Vipassana meditationskurs i 10 dagar. Jag åker dit en dag i förväg för att hjälpa till att ställa iordning. Det känns helt rätt. För er som inte vet vad Vipassana är så är det en meditationsform. Under 10 dagar mediterar vi, pratar inte med någon (inte varandra heller) utöver vår lärare en timme om dagen och får inte ha någon kontakt med omvärlden; ingen telefon, ingen penna, inget block, ingen bok, ingenting. Och varför undrar många kanske, jo för att jag vill befria mig från alla mina spänningar och varken se bakåt eller framåt utan leva i nuet, idag, här, nu. Jag vill möta världen och förstå mig själv bättre och få ett mer harmoniskt, fruktbart och lyckligt liv.

Vem som helst kan tillämpa denna teknik och vishet( även om Vipassana ursprungligen härstammar från buddismen), och dra nytta av den. En kristen blir en god kristen, en jude blir en god jude, en hindu blir en god hindu, en buddhist blir en god buddist. Att bli en god människa – det är det det hela går ut på och är det viktigaste.

När jag kommer tillbaka ska jag fortsätta min väg och vidareutbilda mig inom yoga även om jag inte släpper mitt biblioteksarbete:). Och min matlagning; ännu mer tänker jag. Tanken är att detta mynnar ut i en bok. Både detta och om min bakgrund som gjorde att jag blev sjuk från första början.

Under året jag har varit sjuk har jag även tatuerat mig lite (så läckert och rätt!) . Nu är dock den sista satt:).

Den första jag gjorde var att tatuera ”BREATHE”; över min högra tumme. Jag kände att jag hade svårt för att andas när jag var sjuk och ville påminna mig själv om hur viktigt det är. Det hjälpte mig. Min andra tatuering är en lotus på ryggen som påminner mig ”om hur jag vaknar från mörkret till ljuset”. Dessa två har Cat C. Ruski gjort som arbetar på Andra Långgatan i Göteborg.

Tredje var för att täcka en tatuering jag gjorde som tonåring. Jag beslutade mig för att tatuera liljor som betyder ”renhet”.

Efter det skrev jag en text på armen ”Why walk when you can dance.” av Ellen Van Dam. Så lever jag nu.

Och en till vid bröstkorgen ”Whether you think you can or you can’t, you’re right.” Av Henry Ford. Det är mitt mantra idag.

”BE LOVE” tatuerade jag in på handleden och blir retad av min äldste son Edvin i princip varje dag då det inte är grammatiskt korrekt. Edvin talar om för mig att jag tjatar om grammatik ständigt och tatuerar in något grammatiskt okorrekt; han får inte ihop det. Superkul!

Sista tatueringen (ja, sista!) är tre fjärilar som symboliserar mig, Edvin och Albin för att påminna mig om att jag endast har dom till låns och att de har sina egna vägar de kommer att följa. Vad jag kan göra är att vägleda dom och se dom som de individer de är. Resten litar jag på att de klarar själva. De är så fantastiskt kloka, omtänksamma och mänskliga unga män.

Alla de sista tatueringar har Tobbe från Nässjö gjort. I början för att han är en grym tatuerare och till slut för att han blev en god vän. Nu är vi samarbetspartners:). Nedan har Tobbe berättat lite om sig själv och sin bakgrund. Tack för att du finns Tobbe!

”Jag har gillat teckna och rita sedan jag var liten; det smittade av sig för min far var grym på att rita, teckna och måla så det har jag alltid gjort. När jag blev äldre började jag motivlacka.

Jag ville bli tatuerare och jag har alltid gillat tatueringar men att jobba med det var aldrig något jag har tänkt; det blev mer som en slump att en vän hörde att en studio sökte en lärling.

Jag fick åka till studion och teckna samt visa lite vad jag har gjort; jag startade som lärling där.

Utbildning för att bli legitimerad tatuerare – vem som helst kan öppna en studio men du måste vara godkänd inom hälsovårdsnämnd och det bästa är om man lyckas gå med i SRT: Sveriges registrerade tatuerare. Vilket jag har gjort och varit med nästan från början.

Tips till andra: ”Gå som lärling, träna inte själv hemma.”.

Han startade sitt företag 2008 ”Get some tattoo”, april så nu har han 10-års jubileum 2018.

Från 17-29 juli är jag borta från sociala medier och allt annat. Namaste

Hello all you beautifuls! This post is very private and I feel I want to be 100% honest. It is time for me to take the next step in my life. Last fall I decided to move on with my yoga. I have been practicing on and off for many years and felt it was time to take it a step further. I went on an education to become a yoga teacher with Global Yoga I Oslo and my amazing teacher Froydis Hansvik.

Last summer 2017, I became very sick and practiced yoga and meditation with order physical training on and off. Now I’m almost back and have overcome the disease that has taken all my energy for a whole year.

Here I am now – a new way of thinking in life. I have decided to go on a Vipassana meditation course for 10 days. I will go there one day in advance to help make arrangements for other students. It feels quite right. For those who do not know what Vipassana is, it’s a meditation form. For 10 days, we meditate, do not talk to anyone (not even to each other) in addition to our teacher one hour a day and have no contact with the outside world; no phone, no pencil, no paper, no book, nothing. And why many may wonder, because I want to free myself from all my tensions and neither look backwards or forward; I want to live in the present – today, here, now. I want to meet the world and understand myself better and get a more harmonious, fruitful and happy life.

Anyone can apply this technique and wisdom (although Vipassana originally derives from Buddhism), and take advantage of it. A Christian becomes a good Christian, a Jew becomes a good Jew, a Hindu becomes a good Hindu, a Buddhist becomes a good Buddhist. Becoming a good person – that’s what it’s all about and is the most important.

When I return, I will continue my way and educate myself within yoga even if I do not stop with my library work :). Or with the food. I will work even more with that. The idea is that this all of this becomes a book. Both this and my background that made me sick from the beginning.

During the year I have been really ill I have done some tattooes (so amazing and right!). Now, however, the last one is set :).

The first I did was the tattoo ”BREATHE”; over my right thumb. I felt I had difficult to breathe when I was ill and wanted to remind myself of how important it is. It helped me. My second tattoo was a lotus on my back that reminds me about ”how I wake up from the dark to the light”. These two are made by Cat C. Ruski working on Andra Långgatan in Gothenburg.

Third was to cover a tattoo I did as a teenager. I decided to tattoo lilies which means ”purity”.

After that I wrote a text on the arm ”Why walk when you can dance.” By Ellen Van Dam. That’s how I live now.

And one tattoo is by the chest with the words ”Whether you think you can or you can not, you’re right.” By Henry Ford. It’s my mantra today.

”BE LOVE” I tattooed my wrist and became teased by my eldest son Edvin, almost every day because it is not grammatically correct. Edvin tells me that I’m constantly talking about grammar and now I’m tattooing something grammatically inaccurate; for him it doesn’t make sense. Super fun!

The last tattoo (yes, the last!) are three butterflies that symbolize me, Edvin and Albin, to remind me that I only am loaning them for a while and that they have their own paths to walk. What I can do is guide them and see them as the individuals they are. The rest I trust that they can handle themselves. They are so amazingly wise, thoughtful and human young men.

All the last tattoos have been made by Tobbe from Nässjö. In the beginning because he is a super tattooist and in the end he became a good friend. Now we are copartners :). Below, Tobbe has told a little about himself and his background. Thank you for being you Tobbe!

”I have liked to draw and I drawed since I was little; it was influenced by my father’s fantastic drawing and painting, so I’ve always done that. When I grew older, I started painting a coat of paint.

I wanted to be a tattooist and I’ve always enjoyed tattoos but working with it was never something I’ve been thinking about. It became more a coincidence that a friend heard that a studio was looking for an apprentice.

I went to the studio and showed some of what my work; I started as an apprentice there.

Training to become a legitimate tattooist – anyone can open a studio but you must be approved by the health committee and the best is if you join SRT: Sweden’s registered tattoo artist which I have did almost from the beginning.

Tips for others: ”Go as an apprentice, do not train yourself at home.”.

He started his company 2008 ”Get some tattoo” in april so now he has 10th anniversary 2018.

From July 17-29 I’m away from social media and everything else. Namaste.